Chiều chiều bóng ngả về tây,
Hỡi cô bán củi bên đầy bên vơi.
Cô còn hái nữa hay thôi,
Cho tôi hái đỡ nên đôi vợ chồng.