Chiều chiều én liệng cò bay,
Khoan khoan hỏi bạn, bạn rày nhớ ai.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975