Chiều chiều én liệng bờ sông,
Hỏi thăm chú lái nào chồng em đâu?
- Chồng em lên ngọn sông Ngâu,
Buôn bè mạn hảo, năm sau mới về.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975