Chiếc ghe kia nói có, chiếc ghe nọ nói không
Phải chi miếu ở gần sông
Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)