Chiếc buồm nho nhỏ,
Ngọn gió hiu hiu.
Nay nước thuỷ triều,
Mai lại nước rươi...
Sông sâu sóng cả em ơi!
Chờ cho sóng lặng,
Buồm xuôi, ta xuôi cùng.
Trót đa mang vào kiếp bềnh bồng,
Xuống ghềnh lên thác, một lòng ta thương nhau.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)