Cha mẹ ngoảnh đi con dại, cha mẹ ngoảnh lại con khôn


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004