Cha chài, mẹ lưới, con câu,
Con trai tát nước, nàng dâu đi mò.
Nom ra ngoài bể mù mờ,
Thấy anh câu đục, câu dù mà thương.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)