Cha đời con gái xứ Đông,
Ăn trộm tiền chồng mua khố cho trai.
Cha đời con gái xứ Đoài,
Ăn trộm tiền mẹ mua khoai cho chồng.


Khảo dị:
Cha đời con gái xứ Đông,
Ăn trộm tiền chồng mua khố cho trai.
Cha đời con gái xứ Đoài,
Yêu chồng thì ít yêu trai thì nhiều.
Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007