Chừng nào muối ngọt chanh thanh,
Em đây mới dám bỏ anh lấy chồng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975