Chừng nào Chợ Lớn hết vôi,
Nước Nam hết giặc em thôi đưa đò.
Bắp non mà nướng lửa lò,
Đố ai ve được con đò Thủ Thiêm.