Chừ thiếp chờ không vãng nỏ lai,
Thiếp phải trao duyên gửi phận, không lẽ ở hoài rứa răng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001