Chợ Keo ngày một, ngày ba,
Ngày sáu, ngày tám quả là vui chưa.
Hôm nay sau buổi chợ trưa,
Người bán đã đoạn người mua đã rồi.
Con sông Thiên Đức hẹp hòi,
Làm sao cho nước trên thoi đổ về.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002