Chờ em nên quá sức chờ,
Chớ cho rau muống lên bờ trổ bông.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975