Chờ anh, em gắng sức chờ,
Chờ hồi mười bảy, bây giờ ba mươi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)