Chớ tham đồng bạc con cò,
Bỏ cha bỏ mẹ đi phò Lang Sa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)