Chớ thấy áo rách mà cười,
Những giống gà nòi lông nó lơ thơ.
Chớ thấy áo dài mà sang,
Bởi không áo ngắn phải mang áo dài.


Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006