Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờ,
Thò tay vào lờ, mắc kẹt cái hom.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)