Chớ lo nốc nát, ván hà,
Gắng thân nuôi phụ mẫu, duyên già có anh.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004