Chỗ ướt mẹ nằm, ráo xê con lại


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004