Chồng người thổi sáo, thổi tiêu,
Chồng em ngồi bếp húp riêu bỏng mồm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)