Chồng người chẳng mượn được lâu,
Mượn được hôm trước hôm sau người đòi.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969