Chồng khôn vợ được đi hài,
Vợ khôn chồng được nhiều bài cậy trông.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]