Chồng chèo thì vợ cũng chèo,
Hai đàng đã nghèo lại đụng lấy nhau.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)