Chốn ước mơ lất lơ mà hỏng,
Nơi tình cờ mà đóng nhân duyên.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975