Chị giàu quần lĩnh hoa chanh,
Chúng em khốn khó quấn quanh lụa đào.
Chị giàu chị đánh cá ao,
Chúng em khốn khó đi chao cá mè,
Chị giàu chị lấy ông nghè,
Chúng em khốn khó trở về lấy vua.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969