Chị giàu, chị lấy ông nghè,
Chúng em tôi khó, trở về lấy vua.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970