Chị em rủ nhau đi tắm đầm,
Của em thì trắng, của chị thâm thế nầy!
- Chị thâm cũng tại anh mầy,
Khi xưa chị cũng hạt chay đỏ lòm.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969