Chỉ đâu mà buộc ngang trời,
Tay đâu mà bịt miệng người thế gian.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)