Chết ba năm sống lại một giờ,
Để coi người nghĩa phụng thờ ra sao?
- Thờ chàng đĩa muối đĩa rau,
Thờ cha cúng mẹ mâm cao cỗ đầy.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004