Chẻ tre lựa cật đan nia,
Có chồng con một, khỏi chia gia tài.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)