Chẻ tre bện sáo cho dày,
Ngăn ngang sông Mỹ có ngày gặp nhau.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)