Chẳng thiêng ai gọi là thần,
Lối ngang đường tắt chẳng gần ai đi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975