Chẳng tham vựa lúa anh đầy,
Tham năm ba chữ cho tày thế gian.


Khảo dị:
Chẳng tham vựa anh đầy.
Tham năm ba chữ cho tày thế gian.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970