Chẳng tham ruộng cả ao sâu,
Tham vì anh tú rậm râu mà hiền.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975