Chẳng tham ruộng cả ao liền,
Tham vì cái bút, cái nghiên anh đồ.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970