Chẳng tư túi chẳng trăng hoa,
Cớ sao lại thiết việc nhà người dưng?


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975