Chẳng lo thân bậu thân qua,
Lo chút mẹ già đầu bạc, tuổi cao.


Khảo dị:
Chẳng lo thân bậu với qua,
Lo chút mẹ già đầu bạc, tuổi cao.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004