Chẳng lo chi đó cười đây,
Bão rồi mới biết cội cây cứng mềm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)