Chẳng lo bán ế chợ ròng,
Khách năng qua lại, đói lòng phải mua.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)