Chẳng chua cũng thể là chanh,
Chẳng ngọt cũng thể cam sành chín cây.
Muốn cho có đấy có đây,
Sơn lâm chưa dễ một cây nên rừng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)