Chẳng ốm chẳng đau, làm giàu mấy chốc


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005