Chẳng được con trắm, con chép cũng được mớ tép, mớ tôm


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)