Chật hào cá lội sen rung,
Choàng ngang cổ bạn anh hun đỡ lòng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975