Chưa vỡ bọng cứt, đã đòi bay bổng


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005