Chưa quen đi lại cho quen,
Tuy rằng đóng cửa mà then không cài.
Kẻ khinh người trọng, vãng lai,
Song le cũng chửa có ai bằng lòng.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006