Chơi chó, chó liếm mặt


Dị bản: "Nhờn chó, chó liếm mặt".

Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005