Chăn kia nửa đắp nửa hờ,
Gối kia nửa đợi, nửa chờ duyên em.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)