Chăn đơn, gối chiếc lạnh lùng,
Nửa mình thì đắp, nửa phòng tình nhân.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)