Chùa Quỳnh có khánh đá chuông đồng,
Ai tu thì trả của chồng mà tu.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002