Chê tôm ăn cá lù đù,
Chê thằng bụng bự, thằng gù lại ưng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)